အရံင္ဒးဂှပ္စိုတ္ဂွ္ရုဲေကတ္ညိ


photobucket{တင္ရန္တဿအ္}သြက္ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုဂြံကႅင္ေကတ္ဒြက္flash song mon မြဲဒှာဲဓဝ္ဂြံမာန္ဂွ္ေကၜာန္ဗဒွ္လဝ္ေရာင္ညးမလုပ္ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္အႆီုကႝုဂြံဒွ္တသိုက္စိုတ္တသိုက္ကာယအိုတ္ညိအဵ

♪♫♪ဟံသာဆာန္ mon flash song blogger♪♫♪


ဒြက္ flash song {ပိုဒ္၃}

<<<< ဒြက္ flashsong မန္ဂမၜဳိင္ပိုဒ္၃>>>>
၁၊၊ေကာန္ဝုတ္ေသ႒ီ
၂၉၊၊ဒြက္ရဲုစွ္ ဟံသာဆာန္
၃၁၊၊အသိင္ဆာန္
၃၂၊၊ဟြံေထက္ကႝုဆာန္
၃၃၊ေသၛာဲတဲုေသၛာဲ
၃၄၊၊ေကာန္ဝုတ္သြဝ္လၸအ္
၃၅၊၊ဟြံေကႅင္ဆာန္ဍဴရဟာ
၃၆၊၊ဗၞဴ(ဝ႘ဝ႘အံင္)
၅၁၊၊ကမ္ႏူအတိက္ေတံ
၅၂၊၊ပိဿက္စိုတ္ေဗွ္
၅၃၊၊ထံက္လဝ္ကၞံင္လဿိဳန္
၅၄၊၊မင္စ႘ဿမံင္ဏီ(နဒီ)
၅၅၊၊မန္ေခ်တ္သိုဝ္
၅၆၊၊ဂီတ
၅၇၊၊ပလွ္ဏာ(မာဃ)
၅၈၊၊ ဆာန္လၱဴဆာန္
၅၉၊၊ ကေဝင္ေၾတံ
၆၀၊၊ တင္ဂုဏ္ရ
၆၁၊၊ ပေတွ္ကုသႝု

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ဇဿာပ္ပၱိဳန္တိဿမိက္ဂြံဗွ္ပႜဲ{facebook}မၢးသၸလဝ္ကႝု LIKEညိ

ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္ေတွ္လုပ္ကႝုMemberညိနဝ္

တက္ေဝင္က်ာစိုအ္

games

 
ဒုင္တၜဳင္မံင္လိဿဳန္ရေကာန္မန္