အရံင္ဒးဂှပ္စိုတ္ဂွ္ရုဲေကတ္ညိ


photobucket{တင္ရန္တဿအ္}သြက္ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုဂြံကႅင္ေကတ္ဒြက္flash song mon မြဲဒှာဲဓဝ္ဂြံမာန္ဂွ္ေကၜာန္ဗဒွ္လဝ္ေရာင္ညးမလုပ္ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္အႆီုကႝုဂြံဒွ္တသိုက္စိုတ္တသိုက္ကာယအိုတ္ညိအဵ

♪♫♪ဟံသာဆာန္ mon flash song blogger♪♫♪


ဓရ္မန္

        ယဲတဏွာစုိတ္လြ႘၀ါတ္အုိတ္သၠဳတ္(၁)

        ယဲတဏွာစုိတ္လြ႘၀ါတ္အုိတ္သၠဳတ္(၂)

          ယဲတဏွာစုိတ္လြ႘၀ါတ္အုိတ္သၠဳတ္(၃)

           ယဲတဏွာစုိတ္လြ႘၀ါတ္အုိတ္သၠဳတ္(၄)


2 comments:

  1. ေဗၱာန္က္ၤုအဲညိကီု

    ReplyDelete
  2. ဂြံမံင္ၐိုတ္အဲေလပ္ေတွ္ေဗၱာန္ကႝုဂြံတႝြဳရရဲ

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ဇဿာပ္ပၱိဳန္တိဿမိက္ဂြံဗွ္ပႜဲ{facebook}မၢးသၸလဝ္ကႝု LIKEညိ

ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္ေတွ္လုပ္ကႝုMemberညိနဝ္

တက္ေဝင္က်ာစိုအ္

games

 
ဒုင္တၜဳင္မံင္လိဿဳန္ရေကာန္မန္