အရံင္ဒးဂှပ္စိုတ္ဂွ္ရုဲေကတ္ညိ


photobucket{တင္ရန္တဿအ္}သြက္ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုဂြံကႅင္ေကတ္ဒြက္flash song mon မြဲဒှာဲဓဝ္ဂြံမာန္ဂွ္ေကၜာန္ဗဒွ္လဝ္ေရာင္ညးမလုပ္ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္အႆီုကႝုဂြံဒွ္တသိုက္စိုတ္တသိုက္ကာယအိုတ္ညိအဵ

♪♫♪ဟံသာဆာန္ mon flash song blogger♪♫♪


Friday, 25 November 2016

နဲကဲ စုတ္Twrp တဲု စုတ္လိက္မန္ပႜဲဖုင္ Samsung 6.0,1 နာနာ

နဲကဲ စုတ္Twrp တဲု စုတ္လိက္မန္ပႜဲဖုင္ Samsung 6.0,1 နာနာ 

နဲကဲဏံဂွ္ဟြံဒးစုတ္Rootမြဲသာ ္ေကၜာန္ twrp တဲု installစုတ္TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip
တုဲမၢးဂြံမလိက္မန္ေပင္င္မာန္ေရာင္
နဲဂြံေကၜာန္ေဍံဂွ္ ပ႙ုဒးသုင္ေစာဲ computer တဲု ဒးေကၜာန္ကႝု Odinေရာင္
နဲဂြံစုတ္ Twrpဂွ္အဲဟြံပတိုန္ကႝု႐ပုဟ္နဝ္ဟိုတ္ႏူဖုင္ႏြံဂိၜဳင္ကႝု ဂကူ modelေဍံရ ဒှာဲဂြံ download Twrpေဍံဂ္ွ လုပ္အာ
ပႜဲ Youtubeတဲု ပ႙ုတက္စုတ္ How to install Twrp Sm-xxxx  modelဖုင္ဇကုတဲု
ဂၜာဲေကတ္မာန္ရ သဿဝ္ videoေဍံ ဗြဲမဂိၜဳင္ေဍံပတိုန္စြံလဝ္ကႝု twrp ႏြံမံင္
ရံင္ modelဖုင္ဇကုခ်ိဳတ္ပိၜဳတ္တဲုမွ Downloadေကတ္ညိ 
ပႜဲ Google ေလဝ္ဂၜာဲေကတ္မာန္ရ ဒှာဲဒး install SuperSu ဂွ္ installစုတ္ TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip 
မြဲေတွ္လိက္မန္ေျပျပံင္သီုဖုင္မြဲမမာန္ရ  SuperSu ဂ္ွလၸ Installစုတ္ညိ စုတ္ဒးမၢးဖုင္ဂွ္ ဒွ္အာ Root ရ
မိက္ဂြံဂြံသီု Rootေတ္ွစုတ္ဂြံမံင္
TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip ဂွ္ ဗဿာတအ္ေကၜာန္လဝ္လိက္ဗဿာတဲု
သြက္ဂြံသုင္ေစာဲလိက္မန္မာန္ ကေလင္ထပ္ပေဠဝ္လဝ္ေရာင္

ဖုင္samsung version 6,0,1 စုတ္ twrpတဲု စကာကႝု TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip ဏံဂြံမာန္ဖအိုတ္ရ

                                       TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip သီေကတ္ဒှာဲဏံညိ

နဲဂြံစုတ္ေဍံဂ္ွ Zip ပ႙ုdownloadနင္လဝ္ဂွ္ဂိုင္စြံပႜဲ phone store တဲုအာလုပ္ Recoveryတုဲဆက္လုပ္အာ Install
တုဲ စုတ္ TotalSolution3.0houngsarchanBase.zip  တုဲ reboot ဖုင္ညိ

သြက္ရဲေဖ်ံလဝ္ Root တဲုတဲုပႜဲ browser ယဝ္ဗွ္လိက္ဟြံေပင္မၢးZawgyi Installer (Root).apk သြက္ဖုင္ဂကူစုင္စုတ္မာန္ေရာင္ version 6.0.1ေလဝ္စုတ္မာန္ရ
APK ဏံဂ္ွသြက္ရဲေဖ်ံလဝ္ Rootပႜဲဖုင္တဲုတုဲ တင္ဂုဏ္ရအဵ ယဝ္ဟြံကၜးစိုတ္မၢးကၜဳင္သဿာန္ ေကတ္ https://www.facebook.com/houngsarchan ဏံညိအဵ

Saturday, 24 September 2016

How To Root Samsung galaxyJ7 2016

 How To Root Samsung galaxyJ7 2016 


သြက္ညးႏြံပိဿက္ကႝု Galaxy j7 (2016) Sm-J710GN/F မိက္ဂြံေဖ်ံ Root ကေပါတ္္သဿဝ္ေတံေကတ္ဏာညိ (တင္စဿတ္)ပႜဲကႝု Setting ---Developer Optionsဂ္ွOEM unlockကႝု Usb Debugging သီုၐါ On လဝ္ကႝုညိ! ဟိုတ္ႏူပ႙ုဒးသုင္ေစာဲComputerတဲုဒးေကၜာန္ဂွ္ရ ဒးသုင္ေစာဲOdin3_v3.12.3 Version ေဏာင္ယဝ္ဟြံမြဲမၢးေကတ္သဿဝ္ဂွ္ညိ!!

 Odin Link! ↕↕↕↕ေကတ္ဒှာဲဏံညိ
 Twrp-1 Link! ↕↕↕↕↕ေကတ္ဒှာဲဏံညိ
 Twrp-2 Link! ↕↕↕↕↕ေကတ္ဒှာဲဏံညိ
 UPDATE-SuperSU-Link! ↕↕↕↕↕↕↕ေကတ္ဒှာဲဏံညိ

 ယဝ္ခါရဖုင္ဒ္ွမံင္ J7-SM-J710GN မၢးႏူကႝုOdin ဂ္ွဒးစုတ္Twrp-1 ကၜာေရာင္ပႜဲ Odin Toolsဂ္ွမင္ေဍံထၞးPassညိဒးမင္လအ္ညိေဏာင္နဝ္ ဖုင္ Bootေစ္ွတဲုေဍံေဒံ ါမံင္ဒှာဲlogoဂွ္ဗြဲမလအ္ေဏာင္ဟိုတ္ဂွ္ရပလ္ွေထာံBatteryဖုင္တဲုုေကႅင္လုပ္ Odin Modeညိတဲုထပ္စုဝ္Twrp-2 ဂွ္ပၜန္ညိ!Bootကေလင္တိုန္ကၜဳင္ပၜန္မၢးေဍံထၞး Twrp mode ဂ္ွမွ Supersu Zipဂ္ွႏူကႝု Twrp ဂွ္ဆက္install အာညိ ဖုင္J710GN ဂ္ွ Root ေကုာံ Twrpေကၜာန္အာစိုပ္ဒတဲုရ  

ယဝ္ခါရဖုင္ဒ္ွမံင္SM-J710F မၢးႏူကႝု Odinဂွ္စုတ္Twrp-2ဏံညိ စုတ္Twrpတုဲမၢး Supersu zip ဂွ္သၸ installညိROOT J7 အာစိုပ္ဒတဲုရ!! 
ေကၜာန္အတိုင္လတူေတံတဲုအိုတ္မၢး သြက္ဂြံသုင္ေစာဲလိက္မန္ဂြံ ပ႙ုစကာ I font တအ္ Hi font တအ္မာန္ရ
(တင္စဿတ္) ဖုင္တိတ္လဿဳဟ္ 2016 version 6.0,1 တအ္ဒးေကၜာန္ကႝု Computerမြဲေဟင္ရ
တင္ဂုဏ္ရအဵ ဟံသာဆာန္ 

Friday, 26 February 2016

ဒြက္ပူဇဵမၛႝဳစရိုဟ္ဍာ္ဘာပန္ဘာ ရမညရ႒ဗုဒၶတကၠသိုလ္ apk

ဒြက္ပူဇဵမၛႝဳစရိုဟ္ဍာ္ဘာပန္ဘာ ရမညရ႒ဗုဒၶတကၠသိုလ္ apk
Credit to 
တၜဂုဏ္အနတၲမန္


                                     
                                      RaMonnya Music app for Android download link

Tuesday, 24 November 2015

သၟးဇၛးအမိွဳတ္သြက္ဖုင္ apk ဘာသာမန္

တၛဲဏံမိက္ပတိုန္ပၚပရအ္ကႝုသြက္ဂြံသၟးဇၛးအမွိဳတ္ပႜဲဖုင္ဟံသာဆာန္ကၜာဲလဝ္ကႝုဗီုဘာသာမန္မြဲရ
ယဝ္ရေဗၜတ္ေယာင္ယာအာႏြံမၢးသၜးအေခါင္အိုတ္ညိနဝ္ႏြံပိဿက္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲကီုမၢးခဍံက္မလိက္သဿဝ္ေတံတုဲသီေကတ္ဏာအိုတ္ညိအဵ


Friday, 20 November 2015

facebook apk ဘာသာမန္

facebookဘာသာမန္ဝြံရန္တဿံကႝုမိှဟ္ေကၜာန္ဟြံေလပ္ကီုမိှဟ္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲကီုဟံသာဆာန္ကၜာဲလဝ္ကႝုဘာသာမန္ရတဿံညးတဿံအဲႏြံပိဿက္မၢးသုင္ေစာဲမာန္ရအဵ
facebookဏံဝြံမုဟြံဒးသၸမြဲသာ္downloadေကတ္တုဲinstallစုတ္ပႜဲဖုင္မၢးသုင္ေစာဲဘာသာမန္မာန္ရ facebookဏံဝြံ ဟိုတ္နူဒ္ွဒဿံင္versionေၾတံေၾတံတုဲ ကႝုphoto commentဟြံဂြံရ
ႏြံပိဿက္မိက္ဂြံdownload videoပႜဲfacebookမၢးဗြဲမေလာဲသြာdownloadေကတ္မာန္ရ
(တင္စဿတ္) facebookေဝင္မံင္လဿဳဟ္ဏံပၲိတ္ေထာံကၜာတုဲ
facebook ဏံ installစုတ္ညိ

facebookဘာသာမန္apk ခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ

Monday, 16 November 2015

နဲကဲျပင္ဒြက္ mp3 ပႜဲ Messenger

နဲကဲဏံဝြံ ျပင္mp3 ပႜဲ Messenger မာန္ေရာင္ဟံသာဆာန္ဟြံခ်ဴကႝုဂိၜဳင္ရနဝ္ဗႝုေကတ္video သဿဝ္ဂ္ွတုဲ သီေကတ္ဏာ apkတုဲဗက္ေကၜာန္အိုတ္ညိနဝ္
                       

                  apkေဍံ ခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ

Monday, 26 October 2015

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္တိတ္တိဿဂမိၜဳင္
နူဇေရင္မလိက္အၥာေကၜာန္မလိက္သြက္ဂကူမန္ မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀ ၁၁ ၁၂ တိက္ကၜဳင္တိဿပၜန္ရႏြံပိဿက္မၢးသီေကတ္သဿဝ္ေတံညိအဵ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၂

သြက္ ios သီေကတ္သဿဝ္ဏံပၜန္ညိ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၂

ttf သုင္ေစာဲနာနာ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၂
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ဇဿာပ္ပၱိဳန္တိဿမိက္ဂြံဗွ္ပႜဲ{facebook}မၢးသၸလဝ္ကႝု LIKEညိ

ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္ေတွ္လုပ္ကႝုMemberညိနဝ္

တက္ေဝင္က်ာစိုအ္

games

 
ဒုင္တၜဳင္မံင္လိဿဳန္ရေကာန္မန္