အရံင္ဒးဂှပ္စိုတ္ဂွ္ရုဲေကတ္ညိ


photobucket{တင္ရန္တဿအ္}သြက္ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုဂြံကႅင္ေကတ္ဒြက္flash song mon မြဲဒှာဲဓဝ္ဂြံမာန္ဂွ္ေကၜာန္ဗဒွ္လဝ္ေရာင္ညးမလုပ္ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္အႆီုကႝုဂြံဒွ္တသိုက္စိုတ္တသိုက္ကာယအိုတ္ညိအဵ

♪♫♪ဟံသာဆာန္ mon flash song blogger♪♫♪


Friday, 26 February 2016

ဒြက္ပူဇဵမၛႝဳစရိုဟ္ဍာ္ဘာပန္ဘာ ရမညရ႒ဗုဒၶတကၠသိုလ္ apk

ဒြက္ပူဇဵမၛႝဳစရိုဟ္ဍာ္ဘာပန္ဘာ ရမညရ႒ဗုဒၶတကၠသိုလ္ apk
Credit to 
တၜဂုဏ္အနတၲမန္


                                     
                                      RaMonnya Music app for Android download link

Tuesday, 24 November 2015

သၟးဇၛးအမိွဳတ္သြက္ဖုင္ apk ဘာသာမန္

တၛဲဏံမိက္ပတိုန္ပၚပရအ္ကႝုသြက္ဂြံသၟးဇၛးအမွိဳတ္ပႜဲဖုင္ဟံသာဆာန္ကၜာဲလဝ္ကႝုဗီုဘာသာမန္မြဲရ
ယဝ္ရေဗၜတ္ေယာင္ယာအာႏြံမၢးသၜးအေခါင္အိုတ္ညိနဝ္ႏြံပိဿက္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲကီုမၢးခဍံက္မလိက္သဿဝ္ေတံတုဲသီေကတ္ဏာအိုတ္ညိအဵ


Friday, 20 November 2015

facebook apk ဘာသာမန္

facebookဘာသာမန္ဝြံရန္တဿံကႝုမိှဟ္ေကၜာန္ဟြံေလပ္ကီုမိှဟ္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲကီုဟံသာဆာန္ကၜာဲလဝ္ကႝုဘာသာမန္ရတဿံညးတဿံအဲႏြံပိဿက္မၢးသုင္ေစာဲမာန္ရအဵ
facebookဏံဝြံမုဟြံဒးသၸမြဲသာ္downloadေကတ္တုဲinstallစုတ္ပႜဲဖုင္မၢးသုင္ေစာဲဘာသာမန္မာန္ရ facebookဏံဝြံ ဟိုတ္နူဒ္ွဒဿံင္versionေၾတံေၾတံတုဲ ကႝုphoto commentဟြံဂြံရ
ႏြံပိဿက္မိက္ဂြံdownload videoပႜဲfacebookမၢးဗြဲမေလာဲသြာdownloadေကတ္မာန္ရ
(တင္စဿတ္) facebookေဝင္မံင္လဿဳဟ္ဏံပၲိတ္ေထာံကၜာတုဲ
facebook ဏံ installစုတ္ညိ

facebookဘာသာမန္apk ခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ

Monday, 16 November 2015

နဲကဲျပင္ဒြက္ mp3 ပႜဲ Messenger

နဲကဲဏံဝြံ ျပင္mp3 ပႜဲ Messenger မာန္ေရာင္ဟံသာဆာန္ဟြံခ်ဴကႝုဂိၜဳင္ရနဝ္ဗႝုေကတ္video သဿဝ္ဂ္ွတုဲ သီေကတ္ဏာ apkတုဲဗက္ေကၜာန္အိုတ္ညိနဝ္
                       

                  apkေဍံ ခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ

Monday, 26 October 2015

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္တိတ္တိဿဂမိၜဳင္
နူဇေရင္မလိက္အၥာေကၜာန္မလိက္သြက္ဂကူမန္ မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀ ၁၁ ၁၂ တိက္ကၜဳင္တိဿပၜန္ရႏြံပိဿက္မၢးသီေကတ္သဿဝ္ေတံညိအဵ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၂

သြက္ ios သီေကတ္သဿဝ္ဏံပၜန္ညိ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ၁၂

ttf သုင္ေစာဲနာနာ

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၀

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၁

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္ ttf ၁၂

Friday, 9 October 2015

မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္၉

တၛဲဏံမိက္ဂြံပၚပရအ္ကႝုေကာန္ဂကူမန္တအ္မလိက္မန္ေက်ဝ္ဝ္မရနဳက္ကႝု၉တိက္ကၜဳင္ပၜန္ရႏြံပိဿက္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲမၢးအာေကတ္သဿဝ္ဂ္ွညိအဵ

                     
                    ႏြံပိဿက္မၢးခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ

Wednesday, 15 July 2015

live wallpaper ေတဿင္င္ေက်ဝ္ဝ္

live wallpaper ဏံဝြံကႝုလဝ္ယဿဳေတဿင္င္ေက်ဝ္ဝ္ရေကာန္ဂကူမန္ပ႙ုတအ္သီုညးဖအိုတ္ႏြံပိဿက္မၢး
ေဂၜာင္ၐွ္ေကတ္တုဲသုင္ေစာဲမာန္ရအဵ ဟံသာဆာန္ ကၜဲာလဝ္ဘာသာမန္ေယာင္ယာအာႏြံမၢးသၜးအေခါင္အိုတ္ညိနဝ္


                                             
                                            ႏြံပိဿက္မၢးခဍံက္မလိက္ဏံတုဲသီေကတ္ညိ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ဇဿာပ္ပၱိဳန္တိဿမိက္ဂြံဗွ္ပႜဲ{facebook}မၢးသၸလဝ္ကႝု LIKEညိ

ကၜဳင္ေဝင္စိုပ္ေတွ္လုပ္ကႝုMemberညိနဝ္

တက္ေဝင္က်ာစိုအ္

games

 
ဒုင္တၜဳင္မံင္လိဿဳန္ရေကာန္မန္